Actueel

Er zijn goede contacten met diverse partijen, het Groene Brein is een goed voorbeeld. Deze organisatie met meer dan 140 hoogleraren  verbonden, ziet in VICOE  toekomst. De VICOE film gereed gekomen met support van het  Groene Brein.

Kennis en data bouwen we op uit lopende veldprojecten. Deze data zijn nodig voor het VICOE model.  Er zijn  de nodige data binnen gekomen die volgende projecten kunnen aanscherpen. Het Vicoe model is een complete doorrekening met harde en ‘zachte ‘cijfers.

September 2019  gaat Vicoe naar de beheerdersdag in Beesd. Bodem is eindelijk een belangrijk onderwerp geworden, ook binnen natuurbeheer. Kwaliteit verbetering van natuurwaarde, reststromen zijn hot items. Deze dag zal ook het systeem Soil smart onder de aandacht gebracht worden.

Bokashi (fermenteren) maken slaat aan, landelijk neemt de belangstelling steeds meer toe. Natuurmonumenten zet nu bokashi in op het weidevogelgebied, een vitale bodem is van groot belang voor weidevogels. Waterschappen nemen steeds meer proeven met hun reststromen. De agrarische markt krijgt steeds meer belangstelling voor organische stof. Wens is om meer data te krijgen van de positieve werking van bokashi.

VICOE is een particulier initiatief, met een duurzaam maatschappelijk en economisch karakter. Het gedachtegoed van VICOE moet daadwerkelijk in de praktijk.  Om middelen beschikbaar te krijgen is de stichting Vicoe opgericht.Het bestuur is een ideale mix van brede expertise van diverse partijen/personen die Vicoe onderschrijven In 2018 kunnen de deelprojecten naar uitvoering als de middelen beschikbaar zijn. Natuurlijk gaan we verder met de samenwerking van overheden, scholen en bedrijfsleven.

Op 17 september 2018 is voormalig  wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert, voorzitter geworden van de Stichting Vicoe .  De ruime bestuurlijke ervaring maar ook vakinhoudelijk zijn een goede aanwinst voor Vicoe. Het bestuur is een zeer brede vertegenwoordiging van bedrijven en organisatie’s.  De landbouw heeft een vertegenwoordiging, terreinbeheerders,  Gemeente Zundert, loonbedrijven, Treeport, adviesbedrijven en een vertegenwoordiger van een  accountant.

Mei 2019 :Stichting EPS steunt Stichting VICOE met financiële bijdrage

Hierbij het complete en mooie bericht van EPS:

Stichting EPS heeft toegezegd VICOE te steunen met een financiële bijdrage van maar liefst 5.000 euro. Stichting European Plant Support (EPS) zet zich namelijk al jaren in voor de boomkwekerijbranche en ondersteunt initiatieven die de sector ten goede komen. De doelstellingen van de VICOE sluiten met name goed aan op de innovatiedoelstellingen van de EPS. Deze verbinding heeft geleid tot een concrete financiële bijdrage.

 Stichting VICOE

De Stichting VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie) is opgericht om organische reststromen van alle bronnen op te waarderen tot goede producten, die vervolgens kunnen worden ingezet in alle agrarische sectoren, of in natuurbeheer. In de afgelopen jaren werd er al een succesvol initiatief opgezet en uitgevoerd, waarbij diverse stromen van organische oorsprong zijn gecombineerd t.w. het toepassen van natuurmaaisel. Het succes hiervan vraagt om meer!

VICOE wil zich daarom de komende tijd vooral bezighouden met het vormen van een lokale circulaire economie. Dit zal ze doen door te informeren, draagvlak te creëren, onderzoek te doen, pilots en projecten op te starten en vooral door de samenwerking met partners als ZLTO, Treeport, EPS, Fruitport, het Waterschap, lokale bedrijven en overheden zoals de gemeente Zundert. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden en de bereidwilligheid om samen te werken is zeer groot.

VICOE heeft vooral een verbindende rol; het overziet het geheel en ziet welke afvalstromen er in verschillende sectoren zijn. Vervolgens worden plannen gemaakt om die afvalstromen te combineren of anders in te zetten. VICOE zal een transitie van de land-, tuin- en akkerbouw richting duurzamer bodembeheer en circulair handelen bewerkstelligen. Onderdeel van de circulaire economie is het optimaal verwaarden van reststromen. Dit is één van de redenen dat in de eerste aanleg naast wormenhotels en verwerking van maaisel, ook zal worden ingezet op het verzamelen van afval bij kwekers en de groensector.

Betrokkenen, ambassadeurs en bestuurders zijn enthousiast om aan de slag te gaan met een verdere uitwerking. Om de realisatie van projecten en pilots te bespoedigen heeft de nieuwe stichting voor een goede werking en de PR van deze entiteit echter een startkapitaal nodig. De door EPS toegekende bijdrage komt dus op het juiste moment en zeer goed van pas! VICOE wordt sinds januari 2019 ook door Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door middel van personele invulling, dit mede omdat de stichting VICOE destijds is ontstaan vanuit een werkgroep van de vereniging

In oktober 2019 is Vicoe te vinden op Groot Groen Plus in Zundert. Een grote beurs met planten , bomen en een scala aan bedrijven.

Afstuderen, dat kan bij Vicoe! Neem contact op, we hebben altijd onderzoek vragen.

Bekijk hier de animatiefilm van VICOE .